The AVBOB Poetry Competition | Poems

Poems

Filter by language
Filter by winners
Order by
Poem title: Igazi ligezekile
Sondela ngikuphal' inkweth' olimini, Khon' uzoyek' ukuth' angikucaphunel' ubulawu, Khon' uzophez' ukub' inyalanyal' eligwajazayo, Uphenduk' iqhalaqhal...

View poem
Poem title: Indlela eya empumelelweni
Ayikaze nanini, Selokhu kwathi nhlo, Yon’ ingumqansa Indlel’ ey’ empumelelweni. Ayikh’ indlel’ enqamulelayo, Ingumshikashik’ inamathunzi, Ileth’ ukud...

View poem