AVBOB Poetry Project | Poems

Poems

Filter by language
Order by
Poem title: Noma Yenyukela
Nom’ indlela yenyukela, Lo mmang’ uzowucaca, Phila ngethemb’ elingabuni, Phila ngethemb’ emphefumulweni, Wokhel’ izikhuni zethemba, Ungaloth’ umlilo w...

View poem
Poem title: Re fodile
Re fodile Re fodile le ge dipelo di tlhoname Poifo ya bodiidi e re hlonametše Re lahlegetšwe fela re fodile Sebešo ke melora fela ‘Pitša di ribame Fel...

View poem