The AVBOB Poetry Competition | Poems

Poems

Filter by language
Filter by winners
Order by
Poem title: Ngiyithemba
Kanti ngingubani mina? Kungani ngifunana namathemba ngikhona? Kanti liyini kwalelo themba? Nakhu ngidukuz' oswini le nkomo! Asemaningi la mathemb' ef...

View poem
Poem title: Wo mmbaisa mbilu muḓuhulu
Musi khaladzi a tshi mmbudza mafhungo maḓifha, A u ri Ṅwali o mu elelwa ndi muthu wa thovhele, Nda elelwa Dziphisalema dza khosi Dafita, A tshi ri ṅw...

View poem