The AVBOB Poetry Competition | Poems

Poems

Filter by language
Filter by winners
Order by
Poem title: Waze Wangenta Kufa!
Besetisikhombisa tinyanga, Ngitfokotile umntfwanami sekatewutalwa, Umndeni wonkhe bewutfokotile, Kutsi kufezeka liphupho leminyaka. Bengingati kutsi ...

View poem
Poem title: Uhlekethule wami
Nasezinzulwini zobusuku ngiyavuka ngikucabange, Nasezinzulwini zobuthongo ngiyavuka ngikucabange, Nasekupheleni komhlaba kuphel' ukwesaba ngawe, Kanin...

View poem