AVBOB Poetry Project | Poems

Poems

Filter by language
Order by
Poem title: Ngithokomele Ekhaya
Ngiyazi nishayana ngamakhanda, Niyazibuza ngohambo lwami, Phela kubikw' amabhubesi nameva, Kubikw' ikloba lomlilo, Kubikw' ukukhala nokugedla kwamazin...

View poem
Poem title: Breathe With Me
Breathe with me. Touch me, I want to feel your heartbeat. Hold me, until my heart stops. Love me, beyond. Understand me, as I always understood y...

View poem