Videos

How to enter the AVBOB Poetry Competition
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Afrikaans)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (English)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiXhosa)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Sesotho)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Setswana)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Sepedi)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiNdebele)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiZulu)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Siswati)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Tshivenda)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Xitsonga)
Behind the scenes
Afrikaans documentary
English documentary
Poem title: Ndzi Rhurile
Ndzi Rhurile Loko u nga fambi u ta teka makwenu Kunene ndzi rhendzelekile, Ndzi hlangana na mahungunene. Ndzi pfulekile mahlo ka vubofu byanga. A n...

View poem
Poem title: Thula swana
Thula sana Umam' uzobuya, Thul' ungakhali. Uzothi mawukhula, Ungangikhohlwa, Min' angeke ngikukhohlwe. Ngiyohleze ngikuthanda, Manginaw' inhlizi...

View poem