AVBOB Poetry Project | Blogs

Blog

Poem title: Ngiyafis' ukwazi
Ngiyafis' ukwazi, Ngabe kunjani laph' ukhona, Uhambil' kulomhlaba. Wasishiya, Wasishiya sodwa, Wasishiya no sizi, Wasishiya singena muntu. Ngiyafis'...

View poem
Poem title: Anginakuyilibala Leyo Mizuzu
Anginakuyilibala leyo mizuzu, Imizuzu yosizi nezinyembezi, Ngim’ eduze kukamama, Engibuk’ ehlengezel’ izinyembezi, Eselindel’ ukudons’ owokugci...

View poem