The AVBOB Poetry Competition | Blogs

Blog

Poem title: BEKA INDLEBE NGIKUHLEBELE
Woza nendlebe ngize nendaba, Kwase kungidlil' ukufa, Ngase ngifana nofile ngiphila, Ngase ngigulile nokho Sengingangabasemehlweni. Woza nendlebe ngi...

View poem
Poem title: Ngembathise amaqabunga
Ngimbathis’ amaqabunga ngizothe, Ngigonel' emathangen' ungisul' ibunzi, Ngixhake ngezintofontof' ungithob' inhliziyo, Ngithophe ngezithakazel' ungifuk...

View poem