The AVBOB Poetry Competition | Blogs

Blog

Poem title: NGEMIHLA YOKUSWELA KWAM
Mhla ndagqatswa lilanga! Cebu kuhle kwindlu engenathunzi, Kumhla ndawazibul' amaziny' eentshaba! Zikweka de zilandelise ngesiqhazola, Ngemihla yokuswe...

View poem
Poem title: Wudwendwe lolimi namathe
Obuhl’ obungabubili Ubucwib’ obuleth’ intokomalo, Ubucwib’obuleth’ imfudumalo, Ubucwib’ obuhamba ngabubili, Bobubili buwudwendwe lolimi namathe. Konk...

View poem